Nieuws

1. Voorbereiding en bouw
2. Reconstructie in 1986
3. Renovatie 2010/2011 

1. Voorbereiding en bouw
In de tweede helft van de zestiger jaren van de vorige eeuw bleek dat al enkele jaren een groot gebrek was aan een behoorlijk onderkomen voor de jeugd en andere verenigingen van Eygelshoven/Hopel, het gebied van de toenmalige parochies St. Joannes de Doper en H. Pastoor van Ars. Er leefde een initiatief dat alleen een gemeenschapshuis de problemen zou kunnen oplossen. Een voorlopig actie comité zou de voorbereiding op zich nemen om te komen tot een gemeenschapshuis uit particulier initiatief met als beoogde locatie het marktterrein. Het eerste succes van deze commissie was het verkrijgen van volledige steun en medewerking van enkele leden van Gedeputeerde Staten. Er werd onderzoek gedaan naar de behoeften van plaatselijke verenigingen, organisaties e.d. Ook was het de bedoeling om het gemeentehuis in het nieuwe gebouw onder te brengen.

Op 27 mei 1969 werd bij notariële acte de “Sport- en Cultuurstichting” geïnstalleerd om zonder winstoogmerk te komen tot “de oprichting, het beheer en de exploitatie van een gebouw of gebouwencomplex t.b.v. gemeenschap. Als eigenaar heeft het bestuur van de Sport- men Cultuurstichting het architectenbureau Bisscheroux uit Heerlen opdracht gegeven om het beoogde gebouw te realiseren. Buiten de subsidies van Rijk, Provincie en gemeente werd van de bevolking gevraagd een bedrag van 50.000 gulden bijeen te brengen. Dit bedrag werd ruimschoots gehaald door de “emmeractie” op 4 oktober 1969.

Na een ruime voorbereidingstijd en de omlegging van de ondergrondse loop van de Strijthagerbeek onder de Marktstraat (Terbruggen) werd op 6 februari 1971 de eerste spade in de grond gestoken. Niet met een schop, maar er werd al gebruik gemaakt van een bulldozer. In deze voorbereidingstijd is mede gelet op het sociale karakter van het gebouw de naam “Socio-project” geboren. Voor de financiering was een huurcontract nodig met de gemeente Eygelshoven voor een periode van 40 jaar. Gedeputeerde Staten had hiertegen bezwaar gemaakt i.v.m. de plannen voor een gemeentelijke herindeling. De bouw moest daardoor half maart 1972 stopgezet worden. Echter in de raadsvergadering van 19 juli 1972 wordt bekendgemaakt dat de Algemene Inspectie Dienst (A.I.D.) van het Ministerie van landbouw en Visserij zich als huurder in het complex zal huisvesten. Eind 1973 en begin 1974 wordt al door verenigingen en anderen van de ruimten in het Socio-project gebruik gemaakt, waarna op 16 augustus 1974 de officiële opening werd verricht door prinses Beatrix en haar echtgenoot Prins Claus.

2. Reconstructie 1986
In 1984 wordt bekend dat de A.I.D. op korte termijn naar Centrum Kerkrade gaat verhuizen. Doordat veruit de grootste en belangrijkste huurder verdwijnt, moet de stichting op zoek naar vervangende huurders. Deze zijn nog niet gevonden als de A.I.D. in april 1986 verhuist. Leegstand zou op termijn handenvol geld gaan kosten en daarom is een projectgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente Kerkrade en de Sport- en Cultuurstichting. Deze komt tot de conclusie dat de beste optie is om het Socio-project deels te slopen en het overige deel grondig te renoveren. Nadat de toegezegde subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ontvangen, kunnen de werkzaamheden beginnen. Het gedeelte dat aan de Laurastraat ligt (hierin zijn SAJE en de Bibliotheek gehuisvest) en een deel aan de Torenstraat (hierin was de A.I.D. gehuisvest) worden afgebroken. De bibliotheek en Saje worden elders in gebouw ondergebracht. De stichting heeft in de kosten van de verbouwing een groot bedrag bijgedragen. In het laatste weekend van september 1988 wordt de heropening van het verbouwde en gerenoveerde Socio-project op bescheiden wijze gevierd.

Karakteristieken van het gebouw
Bij de bouw is gekozen voor een skeletbouw zodat een zo groot mogelijke veranderbaarheid tot stand wordt gebracht. 
In de loop der jaren heeft het Socio-project wat kleur betreft diverse veranderingen ondergaan. Onderstaand een overzicht.

Bij de bouw
Het hele skelet is gekleurd in 5 kleuren(de zijkanten van kolommen en de onderkanten van het balkon). Elke kant, die gericht is naar het noorden, oosten, zuiden, westen of naar de aarde, krijgt een aparte kleur.
De zijde gericht naar het noorden - rood,  oosten - oranje, zuiden - groen, westen - blauw en naar de aarde - paars.
De gele kleur geeft beeldend weer de doorloopbaarheid tussen alle ruimten weer. 

Om praktische redenen is (dure onderhoudskosten) in de tachtiger jaren gekozen voor een combinatie van 2 kleuren n.l. blauw en geel.
Om het gebouw een betere uitstraling te geven is bij de renovatie in 2010/2011 gekozen voor de kleuren een combinatie van oud-rood, antracietgrijs en diverse grijze schakeringen.

Tot stand gekomen in samenwerking met de welstandscommissie van de gemeente Kerkrade.

Agenda